×

तामाांग समाज नेदरल्याण्डको सस्थागत गठन - अध्यक्षमा श्री पेमा लामा

तामाङ आवाज


लामो समयदेखि नेदरल्याण्ड बसोबास गदै आइरहेको नेपाली मलू का तामाांगहरुले सामाजिक सस्था तामाांग
समाि नेदरल्याण्डको गठन गरेको छ | धेरै समय अगाडी देखि नैआन्तररक रुपले बबभिन्न सास्कृततक,
िाषिक र मौभलकता झजल्कने बबभिन्न ककभसमका काययक्रमहरु समेत गदै आइरहेको थथयो | यस काययलाई
बाषिकय रुपमै तनरन्तरता ददनका तनजतत तामाांग समाि नेदरल्याण्ड सस्थाको आबश्यकता महशिु िएकोले
समािसेवी पेमा लामाको अध्यक्षतामा तामाांग समाि नेदरल्याण्ड गठन िएको छ | यस सस्थालाई मतु य
रुप ददने उदेश्यले बबश्व कोभिडको बबसम पररजस्थततलाई मध्ये निर गदै यदह मङ्भसर, १३ गते २०७७
साल शतनबार (तदानसु ार नोिेतबर २८ ताररि २०२०, शतनबार) का ददन सतपन्न अनलाइन (िुम िर्अलुय )
काययक्रमद्वारा बबधान मस्यौदा सभमततका श्रीमती शाजन्त थोकरको सांयोिकत्वमा सदस्यहरु बीर् ब्यापक
छलफल गरर तामाांग समाि नेदरल्याण्डलाई सस्थागत बनाएको छ |


सो काययक्रममा तामाांग समदुायको आफ्नो मौभलक िािा, भलषप, धमय, िेि-ििु ा, कला, सस्कार, सस्कृतत
िस्ता अत्यन्त महत्वपर्ु य पदहर्ानमिु ी बबियहरुलाई थप िीषवत र बबदेशी िभुमहरुमा पतन यसको
बबकास, प्रबदयन र सतबदयन गनेमख्ु य उदेश्य रहेको िन्दै प्रस्ततु गररएको थथयो | साथै बबदेशी िभुमबाट
िन्म थलो नेपालमा आपत षवपदमा परेका तामाांग समदुायहरुलाई सहयोग गने, शैक्षक्षक, आथथयक,
रािनैततक िस्ता समाि रुपान्तरर् का मख्ु य अगां हरुमा पतन तामाांग यवु ाहरुको पहुर्लाई सकक्रय गराउन
समन्वयको िभूमका िेल्ने एबम समन्वय गदैसमाि प्रततको गहन जितमेवारी बहन गदै िाने िस्ता धेरै
महत्वपर्ु य अभिब्यजततहरु सदहत काययक्रम सतपन्न िएको थथयो |
सस्थापक तथा तदथथ कायथसममततको वििरण :
अध्यक्ष – पेमा लामा
उपाध्यक्ष – राम कुमार तामाांग
सथर्ब – राम बहादरु तामागां
कोिाध्यक्ष – लीला लामा
सदस्य – उिा लामा
सदस्य – लोकमान तामाांग
सदस्य – आयष्ुमा लामा
सदस्य – पासाांग डोल्मा तामाांग
सल्लाहकार – शाजन्त थोकर
सल्लाहकार – रर् लामा
सल्लाहकार – आततराम तामाांग
त्यसै गरर िर्ुअय ल कायक्रय ममा सस्थाको िावी योिना, समािप्रतत तनिाउनुपने उत्तरदातयत्व लगाएतका
थुप्रै बबर्ारहरु राख्दै वतमय ान अध्यक्ष श्री पेमा लामाले अबको जितमेवारी यवु ाहरुको हो र तामाांग िािा,
सस्कृतत र सस्कारलाई हामी षवश्वको िुन सकुै कुनामा रहे पतन तनमन देखि नैिगेनाय गनय पछी हट्नु
नहुने प्रसगां राख्नु ियो | तामाांग समाि नेदरल्याण्डको बबधान पररथध भित्र रहेर तछटै नै षवभिन्न
बबिागहरु िस्तै सन्र्ार बबिाग, िािा सादहत्य बबिाग, धाभमयक (लामा – बोन्बो) बबिाग, यवु ा सगां ठन
बबिाग, मदहला बबिाग, शैक्षक्षक बबकाश कोि बबिाग, िेलकुद बबिाग, आददको पतन बबस्तार गनेप्रस्ताब
सांगै आगामी ६ मदहना भित्रमा अथधबेशन आयोिना गरर अको र्ुस्त-स्फुतय कायसय भमततको तनमायर् गने
नब गदठत सस्थाका अध्यक्ष श्री पेमा लामाज्यद्ुवारा िानकारी ददनुियो |
यस तामाांग समाि नेदरल्याण्ड सस्थाको स्थापनाले नेदरल्याण्डबासी तामाांग समदुायमा हिय र सामाजिक
सद्िावना िस्ता मानवीय कमयप्रतत प्रेरर्ा भमल्ने बबश्वास गरेको छ | बबदेशी िभूममा रहेर पतन अबका
ददनहरुमा सबै एकिटु िएर तामाांगहरुको र्ाड-पबयहरु, मौभलक सस्कृततसगां सतबजन्धत हरेक कायहय रु
सामदुहक रुपमा सतपन्न गरर नेपाल र नेपालीहरुको पदहर्ान तथा लोकषप्रयता हरुलाई अन्तराजस्िय
स्तरमा प्रबधनय गनेमनशाय रहेको प्रस्ट पानुय ियो | साथै आगामी ददनहरुमा नेपाल लगायत षवश्वको सबै
तामाांग सघ-सस्थाहरुसगां समन्यव र हातमे ालो गने प्रततज्ञा सदहत नब गदठत कायसय भमततले जितमेवारी
बोध गरेको व्यतत गनुय िएको छ |


सम्बन्धित खवर

कोरोनाविरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने कार्य स्थगित
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार

गण्डकीमा सत्ताको खेल : कोरोना महामारीमाथि नै मजाक !
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार

संक्रमणको जोखिममा उपत्यका, निषेधाज्ञा लगाएर के गर्दैछ...
१३ भाद्र २०७७, शनिबार

काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या बढेपछि…
६ भाद्र २०७७, शनिबार

कविताको बाँसुरीमा माटोको धुन !
६ भाद्र २०७७, शनिबार

तामाङ समाज नेपालको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार

गुठीद्घारा फ्रन्टलाइनमा खटेका पत्रकारलाई स्वास्थ्य...
१४ श्रावण २०७७, बुधबार

मध्यभोटेकोशी हाइड्रोपावरमा क्षति, एक चिनियाँ प्राविधिक...
२५ असार २०७७, बिहीबार

सिन्धुपाल्चोकका लागि उडेको हेलिकप्टर धुलिखेलबाटै...
२५ असार २०७७, बिहीबार